Four French Women, Four Lipsticks, Four Kisses

SOLD