Michael Smith: Illusion Horizon, installation view.