Utopia on the Spectrum (Thomas Mores’ Loose Threads), detail 2